Menu
Zatvoriť menu

Ochrana osobných údajov

Impressum

Informácia o spracúvaní osobných údajov

 

V súlade s Nariadením¹ a Zákonom o ochrane osobných údajov² prevádzkovateľ spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s.r.o., so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava, IČO: 31 362 788 (ďalej aj "Spoločnosť"), spracúva vaše osobné údaje s cieľom poskytnutia predajných a servisných služieb. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a/alebo spoločným prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s.r.o. je aj spoločným prevádzkovateľom v súlade s čl. 26 Nariadenia (GDPR) spolu so spoločnosťou Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o., so sídlom Dolnozemská 7, Bratislava 851 04, IČO: 31 319 459 (ďalej aj  ako "Spoločný prevádzkovateľ 1").

Spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s.r.o. je aj spoločným prevádzkovateľom v súlade s čl. 26 Nariadenia (GDPR) spolu s obchodnými partnermi, ktorí sú zmluvnými predajcami a/alebo zmluvnými poskytovateľmi servisných služieb (ďalej ako "Spoločný prevádzkovateľ 2"). Zoznam zmluvných obchodných partnerov je dostupný TU.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní  alebo na základe splnenia iných zákonných podmienok (napríklad agentúry zabezpečujúce komunikáciu na sociálnych sieťach, marketing, distribúciu magazínu, prieskum spokojnosti a pod.).

Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť spoločnostiam (partnerom) v rámci skupiny podnikov: Porsche Holding Gesellschaft m.b.H, Louise-Piëch-Straße 2, 5020 Salzburg, Rakúsko, Porsche Informatik GmbH so sídlom Louise-Piëch-Straße 9, 5020 Salzburg Rakúsko, výrobných závodov značiek AUDI, VW a SEAT. Poskytnutie osobných údajov je podmienené existenciou zmlúv a/alebo právneho základu v súlade s Nariadením.

O Účeloch a súvisiacich podmienkach spracúvania osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom 1 a Spoločným prevádzkovateľom 2 vás informujeme v časti "Účely spracúvania".

Ako prevádzkovateľ máme zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo orgánov na žiadosť oprávnených štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov³. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s dodávateľmi niektorých služieb pre našu Spoločnosť - sprostredkovateľmi. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na opísané účely a iba v súlade s našimi pokynmi, a na základe uzatvorenej zmluvy o sprostredkovaní.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje nespracúvame prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom a neposkytujeme ich do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
Mail: zodpovednaosoba(kwfat)porsche(kwfdot)sk                           
Korešpondenčná adresa: Porsche Slovakia, spol. s r.o., Vajnorská 160, 831 04 Bratislava

 

I.  UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobnú údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Spoločnosť je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako sú uvedené v tomto vyhlásení. Lehoty uchovávania osobných údajov pre jednotlivé účely spracúvania sú uvedené v časti II.

 

II. ÚČELY SPRACÚVANIA, LEHOTA UCHOVÁVANIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Porsche Slovakia spol. s r.o. ako prevádzkovateľom

 • Je v oprávnenom záujme spoločnosti propagovať svoju činnosť, informovať o zľavách, nových produktoch a aktivitách spoločnosti, s cieľom podpory predaja a ekonomického rastu spoločnosti, vrátane organizovania súťaží. V niektorých prípadoch vás môžeme požiadať o udelenie súhlasu, o takej skutočnosti budete informovaný osobitne. Niektoré marketingové metódy môžu mať právny základ v zmluvnom vzťahu (napríklad spotrebiteľská súťaž), o podmienkach spracúvania osobných údajov budete informovaný osobitne. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, do odvolania súhlasu, po dobu platnosti zmluvy.  Na základe vami udeleného súhlasu môžu byť na účel marketingu vaše osobné údaje poskytnuté tretej strane (napríklad reklamnej agentúre). O podmienkach poskytnutia budete informovaný osobitne.
  Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, môžete ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov do jeho odvolania.
 • Je v oprávnenom záujme spoločnosti zabezpečiť efektívnu komunikáciu s klientom prostredníctvom sociálnych sietí, prijímať jeho žiadosti, podnety a  súčasne prezentovať spoločnosť a vytvárať komunitu priaznivcov spoločnosti, osôb podporujúcich alebo zaujímajúcich sa o činnosť spoločnosti. Osobné údaje budeme spracúvať po dobu trvania oprávneného záujmu. Osobné údaje v rozsahu profilu na sociálnej sieti, obsahu verejnej komunikácie, sú zverejňované.
 • Vaše osobné údaje spracúvame vo verejnom záujme na účely správy registratúry podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov a poskytnuté Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky a/alebo sprostredkovateľovi. 
 • Na plnenie našich zákonných povinností pri vedení účtovníctva spracúvame vaše osobné údaje na základe zákonov: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 222/2004 Z. Z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 40/1963 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, zákon č. 286/1992 Zb. O dani z príjmov, Zákonník práce, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 10 rokov. Ich poskytnutie na tento účel je vašou zákonnou povinnosťou. V prípade neposkytnutie osobných údajov vám nemôžeme poskytnúť služby a uzatvoriť zmluvný vzťah. Vaše osobné údaje budú poskytnuté príslušnému daňovému úradu a sprostredkovateľovi.
 • V súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia môžeme osobné údaje spracúvať na účel zlučiteľný s pôvodným účelom spracúvania, ak je pri danej spracovateľskej činnosti možné predpokladať uplatňovanie právnych nárokov, súdnych právomocí, mimosúdne vymáhanie pohľadávok, exekúciu alebo obhajobu práv prevádzkovateľa v súlade so zákonmi: Správny súdni poriadok, Civilný sporový poriadok, Exekučný poriadok, čl. 9 ods. 2 písm. c) Nariadenia, ak sú predmetom spracúvania osobné údaje osobitnej kategórie podľa čl. 9 ods. 1 Nariadenia alebo na základe zmluvného vzťahu. Vaše osobné údaje budeme spracúvať po dobu 10 rokov od ukončenia konania, sporu a budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi, prípadne inému oprávnenému subjektu.
 • Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa spracúvať kontakty subjektov, s ktorými vedie komunikáciu, má obchodné vzťahy a pod. a súčasne v spojení s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov zamestnávateľ poskytuje alebo zverejňuje osobné údaje zamestnancov. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a/alebo po dobu platnosti uvedených kontaktov a budú poskytované účastníkom komunikácie.
 • Je zákonnou povinnosťou spoločnosti zabezpečiť prešetrovanie podnetov súvisiacich s protispoločenskej činnosťou v úrade so zákonmi č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zrušený k 01.03.2019)  a č. 54/2019 Z. z., Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje budú spracúvané 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je vašou zákonnou povinnosťou. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania, audítorovi a Úradu na ochranu oznamovateľovi protispoločenskej činnosti.
 • Je zákonnou povinnosťou spoločnosti riadne a včas vybaviť žiadosť dotknutej osoby uplatňujúca si svoje práva podľa Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (zákon sa aplikuje v špecifických prípadoch). Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov od ukončenia konania, ich poskytnutie nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby. Osobné údaje budú poskytnuté účastníkom konania.
 • Je v oprávnenom záujme prevádzkovateľa a súčasne jeho povinnosťou vyplývajúcou z Nariadenia prijať primerané bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť nezákonnému spracúvaniu osobných údajov a iných informácií, ktoré je v prostredí prevádzkovateľa potrebné chrániť, zabezpečiť ochranu majetku, života a zdravia, s cieľom sieťovej ochrany systému, ochrany objektu, aktív, vrátane monitorovania kamerovým systémom. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka, kamerové záznamy po dobu 6 dní. Osobné údaje sa neposkytujú (okrem oprávnených orgánov štátu).

 

Spracúvanie osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom 1

Spoločný prevádzkovateľ 1 spracúva osobné údaje spoločne na účely v rozsahu, ako sú uvedené pri spracúvaní osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom 2. Okrem toho, spracúva osobné údaje aj na spoločný účel:

 • Zabezpečenie ochrany informácií a osobných údajov spracúvaných prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
  Zabezpečenie ochrany informácií a osobných údajov spracúvaných prostredníctvom  informačno-komunikačných technológií pri poskytovaní služieb technickej podpory, pre systémy a zariadenia, vrátane súvisiacej poradenskej a administratívnej služby, je v oprávnenom záujme Spoločných prevádzkovateľov 1.
  Osobné údaje budú uchovávané po dobu 1 roka alebo po dobu 1 roka od skončenia platnosti (v prípade pridelených prístupových práv a hesiel), pokiaľ všeobecne záväzný predpis neustanoví inak. Osobné údaje sa neposkytujú.

Spracúvanie osobných údajov Spoločným prevádzkovateľom 2

 • Zisťovanie spokojnosti zákazníkov
  Spracúvanie Osobných údajov na účel zisťovania spokojnosti zákazníkov so službami spojenými s kúpou a/alebo servisom vozidla, s cieľom zabezpečiť kvalitné poskytovanie predajných a/alebo servisných služieb je v oprávnenom záujme Spoločných prevádzkovateľov 2. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k Obchodnému partnerovi, ktorý je spoločným prevádzkovateľom a poskytnuté sprostredkovateľovi.
 • Monitorovanie kvalitatívnych štandardov
  Spracúvanie osobných údajov na účel monitorovania kvalitatívnych štandardov pri predaji a/alebo servise vozidiel, s cieľom zlepšovania kvality poskytovaných služieb prostredníctvom rôznych marketingových metód, v spolupráci s dotknutou osobou, napríklad formou Mystery shopingu alebo iným vykonávaním kontrolnej činnosti.   Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov 2. V osobitných prípadoch môže byť získavaný súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k Obchodnému partnerovi, ktorý je spoločným prevádzkovateľom  a/alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobu a poskytnuté sprostredkovateľovi a audítorovi.  
 • Propagácia činnosti - marketing
  Spracúvanie osobných údajov s cieľom propagovať svoju činnosť, informovať o akciách, nových produktoch a aktivitách, na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely budú spracované a poskytnuté individuálne, s ohľadom na zvolenú metódu.
  Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov 2, v prípade Spotrebiteľských súťaží môže byť právnym základom zmluva a/alebo súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k Obchodnému partnerovi, ktorý je spoločným prevádzkovateľom a/alebo do odvolania súhlasu a/alebo do skončenia zmluvného vzťahu, prípadne ak dotknutá osoba podá námietku voči priamemu marketingu (napríklad zasielanie informácií o produktoch a službách). Osobné  údaje sú poskytované sprostredkovateľovi.    
 • Podnety, sťažnosti
  Spracúvanie Osobných údajov s cieľom zabezpečiť riadne, včasné vybavenie podnetu, sťažnosti alebo žiadosti zákazníka a prispievať tak ku kvalitnému manažmentu starostlivosti o zákazníka.  Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov 2. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti a poskytované audítorovi. 
 • Technická podpora a komunikácia
  Spracúvanie osobných údajov na účel zabezpečenia technickej podpory a komunikácie, riešenia technických problémov so servisným partnerom pri využívaní informačných systémov a IKT, vytváranie prístupových oprávnení, autorizácia servisno-obchodných zmlúv nezávislých opravcov, vytváranie užívateľských ID pre informačné systémy. Osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvných vzťahov medzi Obchodným partnerom  a jeho zamestnancami, pre ktorých sú prístupy vytvárané (spravidla pracovnoprávne vzťahy) a na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov 2. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov po zániku prístupu do informačného systému pokiaľ všeobecne záväzný predpis neustanoví inak a poskytované sprostredkovateľovi a audítorovi.
 • Štatistické údaje predaja a servisu vozidiel
  Spracúvanie osobných údajov s cieľom vytvárania štatistických údajov predaja a servisu vozidiel. Osobné údaje sú spracúvané  s cieľom vytvárať priestor pre zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a plánovanie efektívnych obchodných postupov na základe štatistických údajov. Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného s pôvodným účelom spracúvania Spoločných prevádzkovateľov 2, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom zlučiteľnosti. Výsledkom spracúvania sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané - archivované.
 • Analýza a zhodnocovanie údajov o zákazníkoch a vozidlách
  Zabezpečenie rozvoja spoločnej obchodnej spolupráce prostredníctvom analýzy a zhodnocovania údajov o zákazníkoch a vozidlách; zefektívnenie implementácie obchodných procesov, cieleného manažmentu starostlivosti o zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného z pôvodným účelom spracúvania Spoločných prevádzkovateľov 2, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom zlučiteľnosti. Výsledkom spracúvania sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané - archivované.
 • Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb
  Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb obchodných partnerov, zabezpečenia spoločných cieľov, obchodných praktík.  Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby a uchovávané po dobu 6 mesiacov alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 

III. VAŠE PRÁVA

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu
Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné.  Pre Spoločnosť je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Spoločnosť, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Spoločnosť následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

Právo na vymazanie
Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo "na zabudnutie").

Obmedzenie spracúvania
Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať Vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

Právo namietať
Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody.  Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.   

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo  získať  a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prípadne na základe ďalších osobitných predpisov.

Právo odvolať súhlas
V prípade, ak nám udelíte súhlas na spracúvanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať osobne, písomne na adresu uvedenú v záhlaví dokumentu alebo na adrese zodpovednaosoba(kwfat)porsche(kwfdot)sk. V prípade osobitných podmienok spracúvania môžu byť podmienky odvolania súhlasu nastavené osobitne, vždy však tak, aby  jeho odvolanie bolo pre vás ako dotknutú osobu menej zaťažujúce. 

Právo podať sťažnosť
Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na adrese uvedenej v záhlaví dokumentu alebo na zodpovednaosoba(kwfat)porsche(kwfdot)sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
² Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
³ Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore; zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen