Menu
Zatvoriť menu

Predĺžená záruka

Dobrý základ pre dlhodobé partnerstvo

Dobrý základ pre dlhodobé partnerstvo

Predĺžená záruka

Dobrý základ pre dlhodobé partnerstvo

Predĺžená záruka Volkswagen Úžitkové vozidlá

Dobrý základ pre dlhodobé partnerstvo

Poskytovateľ záruky ponúka svojim zákazníkom nad rámec dvojročnej záruky na nové vozidlo na želanie za odplatu predĺženú záruku na všetky chyby materiálu a výroby na vozidlo v rozsahu, v akom bolo dodané z výroby.

1. Rozsah a čas platnosti

Vecný rozsah platnosti

Táto predĺžená záruka sa dá uzavrieť na každý model Volkswagen Úžitkové vozidlá pri kúpe nového vozidla u autorizovaného partnera Volkswagen Úžitkové vozidlá za odplatu.


Časový rozsah platnosti

Predĺžená záruka bezprostredne nadväzuje na dvojročnú záruku na nové vozidlo poskytovateľa záruky, tzn. platí od začiatku tretieho roka od dátumu prvého dodania vozidla zákazníkovi (dokumentované v servisnej knižke). Záruka na lak a na prehrdzavenie karosérie zvnútra sa nadväzujúcou zárukou nepredlžuje.


Priestorový rozsah platnosti

Ak sa vozidlo dodá do inej oblasti ako je oblasť Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP, teda štáty Európskej únie, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a Švajčiarsko alebo sa tam prihlási, nie je možné uplatniť túto záruku.


Doba platnosti

Poskytovateľ záruky garantuje v rámci predĺženej záruky počas alternatívne voliteľných období jedného, dvoch alebo troch rokov po uplynutí záruky na nové vozidlo, že vozidlo nemá chyby materiálu a výrobné chyby v rozsahu, v akom bolo dodané z výroby. Meradlom je v automobilovom priemysle obvyklý stav porovnateľných typov vozidiel pri prevzatí (dodaní zákazníkovi), resp. pri prvom prihlásení, podľa toho, čo nastane skôr.


Koniec predĺženej záruky

Predĺžená záruka končí buď uplynutím dohodnutého času trvania alebo prekročením maximálneho počtu najazdených kilometrov,  podľa toho, čo nastane skôr. Opravy nevedú z prerušeniu alebo novému plynutiu predĺženej záručnej doby.

 

2. Alternatívy predĺženej záruky


Predĺžená záruka môže byť uzavretá v jednej z troch nasledujúcich alternatív s rozdielnou dĺžkou času a maximálnym počtom najazdených kilometrov. 

Dĺžka predĺženej záruky 1 rok 2 roky 3 roky
Maximálny celkový počet najazdených kilometrov vozidla 90.000 120.000 150.000

 

Po uzavretí predĺženej záruky nie je možné meniť alternatívu záruky.

 

3. Predpoklady plnení

Predpokladom pre plnenia z tejto predĺženej záruky je, že počas trvania predĺženej záruky budú všetky servisné práce vykonávané podľa predpisov Volkswagen AG, resp. poskytovateľa záruky. V opačnom prípade je poskytovateľ záruky oslobodený od svojich povinností vyplývajúcich z tejto predĺženej záruky. To neplatí, keď zákazník preukáže, že nespôsobil porušenie povinnosti vykonávať pravidelné servisné práce.

 

4. Záručné plnenia

Pri výskyte chyby, na ktorú sa vzťahuje táto predĺženej záruka, poskytovateľ záruky nechá odstrániť chybu autorizovaným partnerom Volkswagen Úžitkové vozidlá (oprava). V prípade opravy môže byť chybný diel podľa úvahy Volkswagen AG, resp. poskytovateľa záruky buď opravený alebo vymenený.

 

5. Vylúčenie plnení

Nároky na náhradné plnenia

Nároky voči poskytovateľovi záruky nad rámec záručnej opravy sú z tejto záruky vylúčené. Predovšetkým z tejto záruky nevyplývajú nijaké nároky na výmenu vozidla za bezchybné vozidlo. To isté platí pre nároky na náhradu. Nezakladá sa nárok napr. na poskytnutie náhradného vozidla, na náhradu škody alebo na náhradu zbytočných nákladov. To platí aj vtedy, keď sa chyba  nedá definitívne odstrániť opravou.


Prirodzené opotrebovanie

Prirodzené opotrebovanie, t.j. každé obmedzenie funkčnosti vozidla v dôsledku opotrebovania, ktoré nie je spôsobené chybou materiálu alebo výrobnou chybou je z tejto predĺženej záruky vylúčené.


Cudzie nadstavby, vstavby a prestavby

Na cudzie nadstavby, vstavby a prestavby, ako aj nimi spôsobené chyby na vozidle sa táto záruka nevzťahuje. To isté platí pre príslušenstvo, ktoré nebolo namontované a/alebo dodané z výroby.


Ďalšie vylúčenia plnenia

Nároky voči poskytovateľovi záruky z tejto predĺženej záruky sú okrem toho vylúčené ak chyby vznikli tým, že:

 • vozidlo bolo predtým majiteľom alebo treťou osobou, ktorá nie je autorizovaným servisným partnerom Volkswagen Úžitkové vozidlá, neodborne udržiavané alebo neodborne ošetrované, alebo
 • nebolo postupované podľa predpisov o prevádzke, údržbe a ošetrovaní vozidla (napr. príručka na obsluhu a údržbu), alebo
 • vozidlo bolo poškodené treťou osobou alebo vonkajšími vplyvmi (napr. nehoda, ľadovec, záplavy), alebo
 • na vozidlo boli namontované diely, ktorých použitie Volkswagen AG, resp. importér nepovolil alebo vozidlo bolo pozmenené spôsobom, ktorý nepovoľuje Volkswagen AG, resp. importér (napr. tuning), alebo
 • vozidlo bolo nesprávne používané alebo preťažované, napr. pri motoristických športových súťažiach alebo preťažovaním nákladom, alebo
 • majiteľ chybu neoznámil bezodkladne, alebo
 • majiteľ napriek výzve bezodkladne neumožnil opraviť vozidlo.

 

Z Predĺženej záruky sú ďalej vylúčené:

 • bežná údržba a pravidelné nastavenia a kontroly (napr. prevádzkové náplne, olejové, vzduchové a palivové filtre)
 • prirodzené opotrebenie v dôsledku obvyklého používania vozidla (napr. brzdové segmenty, obloženie spojky, klinový remeň, spojovacie tyče riadenia, guľové čapy, gumové manžety, gumičky stieračov, žiarovky)
 • škody spôsobené prírodnými javmi a vonkajším prostredím (napr. krupobitím alebo záplavami)
 • výmena a oprava poškodených skiel vozidla, pneumatík a diskov, vyvažovanie kolies a geometria
 • opravy a škody spojené s dlhším odstavením vozidla a jeho neskorším uvedením do prevádzky (napr. akumulátor, pneumatiky)
 • poškodenie laku a karosérie zapríčinené vplyvom životného prostredia (napr. atmosférické, mechanické, chemické, živočíšne alebo rastlinné znečistenie)

 

6. Vzťah k zodpovednosti za chyby pri kúpe, zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou produktu a ďalším zárukám

Touto zárukou nie sú obmedzené zákonné práva kupujúceho pri chybách vozidla voči predajcovi vozidla ani možné nároky vyplývajúce zo zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú chybou výrobku voči Volkswagen AG ako výrobcu a ďalších záruk.

 

7. Uplatnenie nároku

Pre uplatnenie nárokov z tejto predĺženej záruky platí:

 • Nároky z tejto nadväzujúcej záruky môžu byť uplatnené výlučne u autorizovaných servisných partnerov Volkswagen Úžitkové vozidlá v štátoch EHP a vo Švajčiarsku.
 • Je potrebné predložiť kompletne vyplnenú servisnú knižku o vykonaní pravidelných servisných úkonov podľa predpisu Volkswagen AG, resp. importéra.
 • Vymenené diely sa stávajú majetkom Volkswagen AG, resp. importéra.
 • Na diely namontované, lakované alebo opravené v rámci opravy sa vzťahuje záruka do uplynutia doby platnosti predĺženej záruky.
 • Ak vozidlo kvôli poruche nie je schopné prevádzky, je majiteľ povinný nadviazať kontakt s najbližším autorizovaným servisným partnerom Volkswagen Úžitkové vozidlá, ktorý je v tom čase v prevádzke. Ten rozhodne, či sa potrebné práce urobia priamo na mieste alebo v jeho dielni.

 

Nároky vyplývajúce z Longlife garancie mobility Volkswagen Úžitkové vozidlá týmto zostávajú nedotknuté.

Hoppla!
Zdá sa, že váš prehliadač nie je aktuálny. Možno naše webové stránky nebudú fungovať optimálne. Väčšina prehliadačov (ale nie MS Internet Explorer 11 a staršie) stále funguje dobre.

Odporúčame vám aktualizovať webový prehliadač.
Najnovšia verzia môže zabezpečiť dobrý zážitok všade na internete.

Ďakujeme za návštevu,
Váš tím Volkswagen